ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

อาหารมหัศจรรย์ ที่ดีที่สุดของโลก

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ซื้อเลย

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมของจังหวัดภูเก็ต สามารถทำให้เรารักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมให้ระบบเพาะเลี้ยงแบบถังปิดของเราเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าได้เป็นอย่างดี

น้ำในถังเลี้ยงสไปรูลิน่าของเราหมุนเวียนด้วยระบบเติมอากาศ ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกเซลล์ได้รับแสงและการเติมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เข้าไปเพื่อสาหร่ายปลดปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจนออกมา

เทคโนโลยี

สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กที่มีสารอาหารหลากหลาย ที่ใช้เป็นอาหารเสริมในมนุษย์ และได้รับการยกย่องให้เป็น อาหารมหัศจรรย์ และ ยาวิเศษ สไปรูลิน่าต้องการแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับพืช

ในถังปฏิกรชีวภาพระบบวงจรปิดของเรา การเพาะเลี้ยงสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง จาก จำนวนถังพาะเลี้ยง 1,200 ถัง บรรจุน้ำในปริมาณเฉลี่ย 250 ลิตรต่อถัง จำนวนน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 300,000 ลิตร สามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายตามรอบวัฏจักรชีวิต และเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

กระบวนการนี้สำคัญมากในการเพิ่มอัตราและลักษณะการเจริญเติบโตของสาหร่าย ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการของสาหร่ายขนาดเล็ก คือ ในช่วงที่สาหร่ายเจริญเติบโตจะผลิตสารอาหาร และดูดซึมก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์โดยการสังเคราะห์แสง ดังนั้น จุลชีพของสาหร่ายเป็นเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ทำร้ายโลกของเราได้

เราติดตั้งเซนเซอร์ และระบบควบคุมทางไกล เพื่อสามารถตรวจวัดและติดตามการเจริญเติบโต ภายในถังได้ตลอดเวลา เราจดบันทึกข้อมูลในทุกระยะของกระบวนการผลิต เพื่อเราจะได้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ทุกเวลา ทุกอย่างเพื่อให้ผลผลิตจากต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้คุณภาพสูงสุด

เทคโนโลยี

สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กที่มีสารอาหารหลากหลาย ที่ใช้เป็นอาหารเสริมในมนุษย์ และได้รับการยกย่องให้เป็น อาหารมหัศจรรย์ และ ยาวิเศษ สไปรูลิน่าต้องการแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับพืช

ในถังปฏิกรชีวภาพระบบวงจรปิดของเรา การเพาะเลี้ยงสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง จาก จำนวนถังพาะเลี้ยง 1,200 ถัง บรรจุน้ำในปริมาณเฉลี่ย 250 ลิตรต่อถัง จำนวนน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง 300,000 ลิตร สามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายตามรอบวัฏจักรชีวิต และเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมของจังหวัดภูเก็ต สามารถทำให้เรารักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมให้ระบบเพาะเลี้ยงแบบถังปิดของเราเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าได้เป็นอย่างดี

น้ำในถังเลี้ยงสไปรูลิน่าของเราหมุนเวียนด้วยระบบเติมอากาศ ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกเซลล์ได้รับแสงและการเติมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เข้าไปเพื่อสาหร่ายปลดปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจนออกมา

กระบวนการนี้สำคัญมากในการเพิ่มอัตราและลักษณะการเจริญเติบโตของสาหร่าย ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการของสาหร่ายขนาดเล็ก คือ ในช่วงที่สาหร่ายเจริญเติบโตจะผลิตสารอาหาร และดูดซึมก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์โดยการสังเคราะห์แสง ดังนั้น จุลชีพของสาหร่ายเป็นเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ทำร้ายโลกของเราได้

เราติดตั้งเซนเซอร์ และระบบควบคุมทางไกล เพื่อสามารถตรวจวัดและติดตามการเจริญเติบโต ภายในถังได้ตลอดเวลา เราจดบันทึกข้อมูลในทุกระยะของกระบวนการผลิต เพื่อเราจะได้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ทุกเวลา ทุกอย่างเพื่อให้ผลผลิตจากต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้คุณภาพสูงสุด

ห้องปฏิบัติการของเรา

เราภูมิใจที่ได้รักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้ ต่อ ฟาร์มของเรา น้ำของเรา และผลผลิตสาหร่ายของเรา เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้บริโภคของเรา.

เราสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเอง และ ลูกค้าของเรา เราได้ส่งตัวอย่างผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าไปยังห้องปฏิบัติการอิสระภายนอกบริษัท เพื่อตรวจสอบมาตรฐานเป็นประจำสม่ำเสมอ

เราส่งตัวอย่างน้ำที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายในระบบเพาะเลี้ยงของเรา ไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยจาก สำนักงานกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจหาสภาวะสมดุลของน้ำที่สามารถทำให้สาหร่ายเติบโตได้ตามอัตราการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของเซลล์ และค่าโปรตีนที่ได้

แผนดำเนินการทำงานของเรามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม

เราใช้เครื่องมือและระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจวัดจุลชีพของสาหร่าย เพราะสาหร่ายจะสร้างสารอาหารอย่างสูงสุดเมื่ออยู่ในพารามิเตอร์ที่ประเมินได้ว่าส่งเสริมให้สาหร่ายเพิ่มจำนวนเซลล์ต่อหน่วยพื้นที่ได้เต็มที่

ห้องปฏิบัติการของเรา

เราภูมิใจที่ได้รักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้ ต่อ ฟาร์มของเรา น้ำของเรา และผลผลิตสาหร่ายของเรา เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้บริโภคของเรา.

เราสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเอง และ ลูกค้าของเรา เราได้ส่งตัวอย่างผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าไปยังห้องปฏิบัติการอิสระภายนอกบริษัท เพื่อตรวจสอบมาตรฐานเป็นประจำสม่ำเสมอ

เราส่งตัวอย่างน้ำที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายในระบบเพาะเลี้ยงของเรา ไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยจาก สำนักงานกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจหาสภาวะสมดุลของน้ำที่สามารถทำให้สาหร่ายเติบโตได้ตามอัตราการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของเซลล์ และค่าโปรตีนที่ได้

แผนดำเนินการทำงานของเรามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม

เราใช้เครื่องมือและระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจวัดจุลชีพของสาหร่าย เพราะสาหร่ายจะสร้างสารอาหารอย่างสูงสุดเมื่ออยู่ในพารามิเตอร์ที่ประเมินได้ว่าส่งเสริมให้สาหร่ายเพิ่มจำนวนเซลล์ต่อหน่วยพื้นที่ได้เต็มที่

กระบวนการผลิต

การปั่นสกัดน้ำออก

เนื้อสาหร่ายสดที่เก็บมาจะถูกล้างและระบายน้ำออก โดยจะบรรจุสาหร่ายเปียกในถุงผ้าสำหรับอาหาร นำไปปั่นในเครื่องปั่นเพื่อสกัดน้ำและความชื้นออก

การเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่า จะทำโดยฝ่ายปฏิบัติการของเรา ขบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะ ความรอบคอบ และความเอาใจใส่อย่างมาก

  • การเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่าสด เราจะค่อยๆ ถ่ายน้ำเลี้ยงสาหร่ายบางส่วนลงในถุงเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นตาข่ายไนล่อน ความละเอียดตั้งแต่ 40-60 ไมครอน เพื่อแยกเนื้อสาหร่ายออกจากน้ำเพาะเลี้ยง
  • ส่วนน้ำเลี้ยงสาหร่ายที่เหลือบางส่วน จะยังคงอยู่ในถัง และจะมีการวัดค่าความเค็ม สารอาหารจำเป็นที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใช้เป็นน้ำเลี้ยงสาหร่ายรอบถัดไป

การบรรจุ สาหร่ายสด และ แบบแช่แข็ง

สาหร่ายสไปรูลิน่าธรรมชาติ สไปรูโฟร์ ในหนึ่งหน่วยบริโภค มีสารอาหารและโปรตีนหลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหร่ายสไปรูโฟร์ แบบสดและแบบแช่แข็ง หนึ่งหน่วยบรรจุในขวดแก้ว อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืช กรดอะมิโน วิตามิน ที่จำเป็น และ สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ 95%

แค่เปิดขวด ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสไปรูโฟร์ที่รสชาติรับประทานง่าย กับ เครื่องดื่มสมูตตี้ ข้าวโอ๊ต ซ๊อส เครื่องปรุงรส ไอศครีม และอาหารเสริมอื่นๆ คุณจะได้รับสารอาหารที่เกือบครบถ้วนโดยที่ไม่ทำให้รสชาติอร่อยหายไป

ขั้นตอนการอบแห้งสาหร่าย

ขั้นตอนนี้จะวางเส้นสาหร่ายลงในถาดอบ และอบที่อุณหูมิ 55 องศาเซลเซียส ( ~130 องศาฟาเรนไฮด์) ใช้เวลาประมาณ 18/19 ชั่วโมง

ขั้นตอนก่อนการอบแห้งสาหร่ายสไปรูลิน่า

ใส่เนื้อสาหร่ายสดลงในเครื่องทำเส้นสปาเก็ตตี้ เพื่อบีบเนื้อสาหร่ายให้เป็นเส้นกลมยาว (หนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตรขณะที่เป็นเส้นเปียก) แล้วนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิความร้อนต่ำ (55 องศาเซลเซียส) เพื่อลดความชื้นของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของสารอาหารลดลง

สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบซอง และแบบเม็ด

สาหร่ายสไปรูลิน่าธรรมชาติ สไปรูโฟร์ ในหนึ่งหน่วยบริโภค มีสารอาหารและโปรตีนหลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหร่ายสไปรูโฟร์ สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบซอง และแบบเม็ดหนึ่งหน่วยบรรจุ อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืช กรดอะมิโน วิตามิน ที่จำเป็น และ สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ 95%
แค่ฉีกซอง (ปริมาตร 3 กรัม) ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสไปรูโฟร์ หนึ่งซองที่รสชาติรับประทานง่าย กับ เครื่องดื่มสมูตตี้ ข้าวโอ๊ต ซ๊อส เครื่องปรุงรส ไอศครีม และอาหารเสริมอื่นๆ คุณจะได้รับสารอาหารที่เกือบครบถ้วนโดยที่ไม่ทำให้รสชาติอร่อยหายไป
สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ดสามารถรับประทานร่วมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ได้

กระบวนการผลิต

การเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่า จะทำโดยฝ่ายปฏิบัติการของเรา ขบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะ ความรอบคอบ และความเอาใจใส่อย่างมาก

  • การเก็บเกี่ยวสาหร่ายสไปรูลิน่าสด เราจะค่อยๆ ถ่ายน้ำเลี้ยงสาหร่ายบางส่วนลงในถุงเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นตาข่ายไนล่อน ความละเอียดตั้งแต่ 40-60 ไมครอน เพื่อแยกเนื้อสาหร่ายออกจากน้ำเพาะเลี้ยง
  • ส่วนน้ำเลี้ยงสาหร่ายที่เหลือบางส่วน จะยังคงอยู่ในถัง และจะมีการวัดค่าความเค็ม สารอาหารจำเป็นที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใช้เป็นน้ำเลี้ยงสาหร่ายรอบถัดไป

การปั่นสกัดน้ำออก

เนื้อสาหร่ายสดที่เก็บมาจะถูกล้างและระบายน้ำออก โดยจะบรรจุสาหร่ายเปียกในถุงผ้าสำหรับอาหาร นำไปปั่นในเครื่องปั่นเพื่อสกัดน้ำและความชื้นออก

การบรรจุ สาหร่ายสด และ แบบแช่แข็ง

สาหร่ายสไปรูลิน่าธรรมชาติ สไปรูโฟร์ ในหนึ่งหน่วยบริโภค มีสารอาหารและโปรตีนหลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหร่ายสไปรูโฟร์ แบบสดและแบบแช่แข็ง หนึ่งหน่วยบรรจุในขวดแก้ว อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืช กรดอะมิโน วิตามิน ที่จำเป็น และ สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ 95%

แค่เปิดขวด ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสไปรูโฟร์ที่รสชาติรับประทานง่าย กับ เครื่องดื่มสมูตตี้ ข้าวโอ๊ต ซ๊อส เครื่องปรุงรส ไอศครีม และอาหารเสริมอื่นๆ คุณจะได้รับสารอาหารที่เกือบครบถ้วนโดยที่ไม่ทำให้รสชาติอร่อยหายไป

ขั้นตอนก่อนการอบแห้งสาหร่ายสไปรูลิน่า

ใส่เนื้อสาหร่ายสดลงในเครื่องทำเส้นสปาเก็ตตี้ เพื่อบีบเนื้อสาหร่ายให้เป็นเส้นกลมยาว (หนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตรขณะที่เป็นเส้นเปียก) แล้วนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิความร้อนต่ำ (55 องศาเซลเซียส) เพื่อลดความชื้นของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของสารอาหารลดลง

ขั้นตอนการอบแห้งสาหร่าย

ขั้นตอนนี้จะวางเส้นสาหร่ายลงในถาดอบ และอบที่อุณหูมิ 55 องศาเซลเซียส ( ~130 องศาฟาเรนไฮด์) ใช้เวลาประมาณ 18/19 ชั่วโมง

สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบซอง และแบบเม็ด

สาหร่ายสไปรูลิน่าธรรมชาติ สไปรูโฟร์ ในหนึ่งหน่วยบริโภค มีสารอาหารและโปรตีนหลากหลายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหร่ายสไปรูโฟร์ สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบซอง และแบบเม็ดหนึ่งหน่วยบรรจุ อุดมไปด้วยโปรตีนจากพืช กรดอะมิโน วิตามิน ที่จำเป็น และ สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ 95%
แค่ฉีกซอง (ปริมาตร 3 กรัม) ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสไปรูโฟร์ หนึ่งซองที่รสชาติรับประทานง่าย กับ เครื่องดื่มสมูตตี้ ข้าวโอ๊ต ซ๊อส เครื่องปรุงรส ไอศครีม และอาหารเสริมอื่นๆ คุณจะได้รับสารอาหารที่เกือบครบถ้วนโดยที่ไม่ทำให้รสชาติอร่อยหายไป
สาหร่ายสไปรูลิน่าแบบเม็ดสามารถรับประทานร่วมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ได้